• Done Tranzisyon

  Yo ka konsidere tranzisyon an kòm yon pon ki ant pwogram lekòl yo ak opòtinite ki nan lavi adilt yo, tankou edikasyon siperyè oswa fòmasyon, travay, lavi endepandan epi patisipasyon nan kominote a.

  Endikatè 1 - To Gradyasyon

  Pousantaj jèn ki gen Pwogram Edikasyon Endividyalize a (Individualized Education Programs, IEP), k ap soti nan lekòl segondè ansanm avèk yon diplòm lekòl segondè òdinè.

  Reponn Sondaj Endikatè 1 a

  Endikatè 2 - To Abandon

  Pousantaj jèn ki gen IEP, k ap abandone lekòl segondè

  Reponn Sondaj Endikatè 2 a

  Endikatè 13 - Tranzisyon nan IEP a

  Pousantaj jèn ki gen IEP ki nan laj 14 lane oswa pi plis, oswa ki nan klas 8yèm ane, ki gen yon IEP ki gen ladann objektif mezirab ki apwopriye apre lekòl segondè a:

  1. Yo mete ajou chak ane epi ki baze sou yon evalyasyon tranzisyon ki adapte pou laj yo;
  2. Ki dokimante aktivite ak sèvis tranzisyon mezirab la (pou ane eskolè aktyèl la), ki gen ladan pwogram etid la, ki pral pèmèt elèv la atenn tout objektif li genyen pou apre lekòl segondè a;
  3. Ki gen ladann objektif anyèl IEP yo, ki gen rapò ak bezwen sèvis tranzisyon elèv la;
  4. Bay prèv yo te envite elèv la nan reyinyon Ekip IEP a, kote yo diskite sou sèvis tranzisyon yo; epi
  5. Bay prèv, si sa apwopriye, ke yo te envite yon reprezantan nenpòt ajans k ap patisipe nan pwogram nan epi ki responsab pou bay oswa pou peye sèvis tranzisyon yo nan reyinyon Ekip IEP a ansanm avèk konsantman davans paran an, oswa konsantman elèv ki rive nan laj majè a (18 lane).

  Reponn Sondaj Endikatè 13 la

  Endikatè 14A - Rezilta aprè lekòl (Mezi A)

  Pousantaj jèn ki pa nan lekòl segondè ankò, ki te gen IEP anvigè nan moman yo te kite lekòl la, epi yo te:

  A. Enskri nan edikasyon siperyè nan espas yon (1) ane apre yo fin kite lekòl segondè a.

  Reponn Sondaj Endikatè 14A a

  Endikatè 14B - Rezilta aprè lekòl (Mezi B)

  Pousantaj jèn ki pa nan lekòl segondè ankò, ki te gen IEP an vigè nan moman yo te kite lekòl la, epi yo te:

  B. Enskri nan edikasyon siperyè oswa vin yon anplwaye konpetitif nan espas yon (1) ane apre yo fin kite lekòl segondè a.

  Reponn Sondaj Endikatè 14B a

  Endikatè 14C - Rezilta aprè lekòl (Mezi C)

  Pousantaj jèn ki pa nan lekòl segondè ankò, ki te gen IEP anvigè nan moman yo te kite lekòl la, epi yo te:

  C. Enskri nan edikasyon siperyè oswa nan lòt pwogram edikasyon fòmèl oswa fòmasyon apre lekòl segondè; oswa vin yon anplwaye konpetitif; oswa angaje nan yon lòt travay nan espas yon (1) ane apre yo fin kite lekòl segondè.

  Reponn Sondaj Endikatè 14C a

  Done Ekite

  Edikasyon ekitab la se pouswit akonplisman, jistis, ak opòtinite nan edikasyon. Lè w asire yo pa mete elèv ki gen andikap yo anba sispansyon a yon pousantaj ki pi wo pase kamarad yo a, sa se yon fason pou lekòl yo ka ankouraje ekite nan pratik disiplin lekòl la.

  Endikatè 4A - Sispansyon/Ekspilsyon avèk Gwo Diferans

  Endikatè 4B - Sispansyon/Ekspilsyon avèk Gwo Diferans

  Pousantaj distri ki genyen:

  1. Yon gwo diferans selon ras oswa orijin etnik, nan pousantaj sispansyon ak ekspilsyon ki pi plis pase 10 jou nan yon ane eskolè pou timoun ki gen IEP yo; epi
  2. Règleman, pwosedi oswa pratik ki kontribye nan gwo diferans lan epi ki pa konfòme yo ak egzijans ki gen rapò ak devlopman epi aplikasyon IEP yo, itilizasyon entèvansyon ak sipò konpòtman ki pozitif, ak pwoteksyon pwosedi yo.

  Reponn Sondaj Endikatè 4A/B a

  Endikatè 9 - Reprezantasyon Demezire nan Edikasyon Espesyal

  Pousantaj distri ki gen yon reprezantasyon demezire pou gwoup rasyal ak etnik ki nan edikasyon espesyal la ak sèvis ki gen rapò yo, ki se rezilta yon idantifikasyon ki pa apwopriye.

  Endikatè 10 - Reprezantasyon Demezire nan Kategori Espesyal pou Moun Ki Gen Andikap yo

  Pousantaj distri ki gen yon reprezantasyon demezire pou gwoup rasyal ak etnik ki nan kategori espesyal pou moun ki gen andikap yo, ki se rezilta yon idantifikasyon ki pa apwopriye.

  Reponn Sondaj Endikatè 9/10 a

  Anviwònman Ki Gen Mwens Restriksyon

  Anviwònman Ki Gen Mwens Restriksyon an (Least restrictive environment, LRE) se pa yon kote - men se pito yon prensip ki gide pwogram edikasyon yon timoun. Tout timoun ta dwe gen chans pou yo edike, meyè fason sa posib la, ansanm avèk tout kanmarad yo genyen ki nan kominote yo a. Aplikasyon prensip sa a ka parèt diferan pou chak timoun paske timoun yo inik.

  Endikatè 5 - Anviwònman Edikatif Ki Gen Mwens Restriksyon

  Pousantaj timoun ki gen laj pou lekòl ki gen Pwogram Edikasyon Endividyalize a (Individualized Education Programs, IEP), ki gen 5 lane epi ki enskri nan Jadendanfan epi ki nan laj 6 jiska 21 lane, yo te sèvi nan anviwònman yo endike anba a.

  Reponn Sondaj Endikatè 5 lan

  Chèche Timoun

  Lè yo resevwa konsantman alekri paran yo pou yon premye evalyasyon ki pou sèvis edikasyon espesyal yo, lekòl la oblije fin fè evalyasyon an nan yon dèle.

  Endikatè 11 - Premye Evalyasyon

  Pousantaj timoun ki te evalye pou sèvis edikasyon espesyal yo nan espas 45 jou lekòl oswa 90 jou sivil, selon dèle ki pi kout la, aprè yo fin resevwa konsantman alekri paran yo pou premye evalyasyon an.

  Reponn Sondaj Endikatè 11 lan

  Evalyasyon Eta a

  Evalyasyon an se yon pati enpòtan nan ansèyman, sitou lè li ede nan ekite ak kalite edikasyon an; li ranpli plizyè objektif pou edikatè, elèv, paran, ak manm ki nan kominote a. Evalyasyon yo administre nan nivo eta a, distri/lekòl endepanda, ak lòt lekòl yo konbine pou fòme yon sistèm ki sipòte kwasans elèv yo.

  Endikatè 3A - Patisipasyon

  Pousantaj elèv ki gen andikap ki te patisipe nan evalyasyon ki fèt nan tout eta a pou Matematik ak Lekti nan klas: 4èm ane, 8èm ane, ak Lekòl Segondè.

  Reponn Sondaj Endikatè 3A a

  Endikatè 3B - Pèfòmans

  Pousantaj konpetans pou timoun ki gen IEP yo pa rapò ak estanda reyalizasyon akademik klas yo pou Matematik ak Lekti nan klas 4èm ane, 8èm ane, (Evalyasyon Pou Yon Pi Bon Ekilib) (Smarter Balance Assessment) ak Lekòl Segondè ((Tès Evalyasyon Eskolè a (Scholastiv Assessment Test, SAT- klas 11èm ane))

  Reponn Sondaj Endikatè 3B a

  Endikatè 3C - Evalyasyon. Altènatif

  Pousantaj konpetans pou timoun ki gen IEP yo pa rapò ak estanda reyalizasyon akademik klas yo pou Matematik ak Lekti nan klas 4èm ane, 8èm ane ak Lekòl Segondè (Evalyasyon Kat Aprantisay Dinamik la) (Dynamic Learning Map Assessment).

  Reponn Sondaj Endikatè 3C a

  Endikatè 3D - Mank Nan Konpetans

  Pousantaj konpetans pou elèv ki gen IEP k ap fè evalyasyon regilye a pa rapò ak tout elèv k ap fè evalyasyon regilye a.

  Reponn Sondaj Endikatè 3D a

  Endikatè 17 - Plan Amelyorasyon Sistemik Eta a, Alfabetizasyon Timoun Piti

  Pousantaj konpetans pou timoun ki gen IEP yo pa rapò ak estanda reyalizasyon akademik pou Lekti nan klas 3yèm ane (Evalyasyon Pou Yon Pi Bon Ekilib oswa Evalyasyon Kat Aprantisay Dinamik la).

  Reponn Sondaj Endikatè 17 la

  Angajman Paran yo

  Paran yo se yon manm enpòtan nan ekip ki la pou edikasyon timoun yo a. Nan Delaware, paran elèv ki gen andikap yo resevwa yon sondaj chak ane ki pèmèt yo bay opinyon (fidbak) yo sou opòtinite patisipasyon paran yo.

  Endikatè 8 - Patisipasyon Paran yo

  Pousantaj paran ki gen yon timoun k ap resevwa sèvis edikasyon espesyal la, epi paran sa yo fè konnen lekòl yo fasilite patisipasyon paran yo kòm yon mwayen pou amelyore sèvis pou timoun ki gen andikap yo.

  Reponn Sondaj Endikatè 8 la

  Anviwònman Preskolè

  Menm jan ak kamarad yo genyen ki nan laj pou lekòl yo, timoun preskolè ki gen andikap yo gen dwa pou yo resevwa yon edikasyon piblik ki gratis epi ki apwopriye nan anviwònman ki gen mwens restriksyon an. Sa gen ladann aksè a bon kalite pwogram pou timoun piti, kote y ap ba yo sipò endividyèl pou reponn ak yon seri gwo atant, menm jan ak kamarad yo genyen ki san andikap yo.

  Endikatè 6 - Anviwònman Edikatif Ki Gen Mwens Restriksyon, Preskolè

  Pousantaj timoun ki gen IEP ki nan laj 3 lane, 4 lane, ak 5 lane, ki enskri nan yon pwogram preskolè k ap patisipe nan yon:

  1. Pwogram regilye pou timoun piti epi k ap resevwa majorite edikasyon espesyal la ak sèvis ki asosye nan pwogram regilye pou timoun piti yo; epi
  2. Klas edikasyon espesyal ki separe, lekòl ki separe oswa etablisman rezidansyèl.
  3. Resevwa yon edikasyon espesyal ak sèvis ki asosye yo adomisil.

  Reponn Sondaj Endikatè 6 la

  Rezilta pou Timoun Piti yo

  Twa rezilta pou timoun yo siyifi konesans timoun yo bezwen ansanm ak aksyon ki nesesè pou fonksyone byen atravè anviwònman yo. Pou reyisi, li enpòtan pou timoun yo kapab antann yo ak lòt moun, swiv règ ki nan yon gwoup, kontinye aprann nouvo bagay, epi pran swen tout bezwen debaz yo yon fason ki apwopriye. Lè timoun yo rive atenn rezilta sa yo, sa ap ede timoun yo pwogrese lakay yo, nan lekòl yo, ak nan plizyè anviwònman atravè kominote yo.

  Endikatè 7A1 - Konpetans Sosyo-Emosyonèl

  Endikatè 7A2

  Pousantaj timoun preskolè ki nan 3 jiska 5 lane epi ki gen IEP, ki demontre amelyorasyon nan twa Rezilta pou Timoun Piti yo:

  A. Konpetans sosyo-emosyonèl ki pozitif (ki gen ladan relasyon sosyal)

  Endikatè 7B1 - Aprantisay ak Itilizasyon Konesans

  Endikatè 7B2

  Pousantaj timoun preskolè ki nan 3 jiska 5 lane epi ki gen IEP, ki demontre amelyorasyon nan twa Rezilta pou Timoun Piti yo:

  B. Aprantisay ak itilizasyon konesans ak konpetans (ki gen ladan langaj/kominikasyon bonè ak alfabetizasyon bonè)

  Endikatè 7C1 - Konpetans Konpòtmantal Ki Apwopriye

  Endikatè 7C2

  Pousantaj timoun preskolè ki nan 3 jiska 5 lane epi ki gen IEP, ki demontre amelyorasyon nan twa Rezilta pou Timoun Piti yo:

  C. Itilizasyon konpòtman ki apwopriye pou reponn ak bezwen yo.

  Reponn Sondaj Endikatè 7A1/A2/B1/B2/C1/C2 a

  Tranzisyon Bonè

  Timoun yo ak fanmi yo ta dwe benefisye yon tranzisyon rapid epi ki san pwoblèm, soti nan pwogram Entèvansyon Bonè ki anba Pati C ki nan Lwa sou Edikasyon pou Moun ki Gen Yon Andikap yo (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) pou rive nan Pati B ki nan edikasyon espesyal ak sèvis ki asosye yo. Sa gen ladann yon konferans tranzisyon rapid avèk distri lekòl k ap resevwa li a, yon premye evalyasyon rapid, detèminasyon pou kalifikasyon ak yon premye IEP ki devlope epi aplike anvan twazyèm anivèsè yo.

  Endikatè 12 - Tranzisyon pou Timoun Piti

  Pousantaj timoun Pati C refere yo, anvan yo gen 3 lane epi yo jwenn yo kalifye pou Pati B, epi ki gen yon IEP ki devlope epi ki aplike anvan twazyèm anivèsè nesans yo.

  Reponn Sondaj Endikatè 12 la

  Medyasyon ak Rezolisyon Dispit

  Medyasyon an se yon fason moun ka itilize pou rezoud pwoblèm nenpòt lè gen yon konfli. Lè yo depoze yon plent pou pwosedi regilyè, yon sesyon rezolisyon se yon fason moun ka itilize pou rezoud pwoblèm.

  Endikatè 15 - Sesyon Rezolisyon

  Pousantaj demann odyans ki te ale nan yon sesyon rezolisyon epi ki te rezoud atravè akò règleman sesyon rezolisyon an.

  Reponn Sondaj Endikatè 15 lan

  Endikatè 16 - Medyasyon

  Pousantaj medyasyon ki te fèt epi ki te lakòz akò medyasyon.

  Reponn Sondaj Endikatè 16 la

Last Modified on January 31, 2022